خطاهای احتمالی

خطای احتمالی در پایان خرید

***********************************************

توجه داشته باشی  که اگر در پایان فرایند خرید به این صفحه هدایت شدید، جهت تکمیل خرید حتما گزینه send anyway  را انتخاب کنید تا خرید شما انجام شود

و در صورت انتخاب نکردن سفارشی ثبت نخواهد شد و هزینه کسر شده از حساب شما برگشت داده خواهد شد.